Informatienota voor vrijwilligers

image description

Elke vrijwilliger krijgt een vrijwilligersovereenkomst met afspraken en informatie over het vrijwilligersengagement. Hieronder vind je basistekst van die vrijwilligersovereenkomst.
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Geef ons een seintje via vrijwilliger@toeterniettoe.be of 055 580 155.

Contactgegevens

Toeterniettoe (feitelijke vereniging)
Engelsenlaan 136
9600 Ronse
www.toeterniettoe.be
vrijwilliger@toeterniettoe.be
055 580 155

Verantwoordelijken van de organisatie:
Junior Cant (voorzitter), Engelsenlaan 136, 9600 Ronse
Gregory Vandewiele (algemeen coördinator), Engelsenlaan 136, 9600 Ronse

Missie & doelstellingen van de organisatie

Toeterniettoe is een open vereniging in de Vlaamse Ardennen waar jongeren t.e.m. 30 jaar zichzelf kunnen ontplooien en elkaar versterken in hun seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit.

Toeterniettoe stelt zich als regionale jongerenorganisatie tot doel:

  • Het ondersteunen van jongeren die kwetsbaar zijn in hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit doormiddel van onthaal, activiteiten en informatie, met het oog op het uitbouwen van hun identiteit en besef van eigenwaarde.
  • Het introduceren en vertrouwd maken van alternatieven voor heteroseksuele verwachtingspatronen in de maatschappij.

Leden hebben geen recht op hun aandeel in de behaalde winsten noch op recuperatie van een door hen gedane inbreng, weze het in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, of in geval van definitieve ontbinding van de organisatie.

De vereniging is pluralistisch. Zij heeft geen binding met politieke groeperingen of partijen, noch met enige levensbeschouwelijke organisaties. Zij onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

Afspraken met de vrijwilliger

Functie van de vrijwilliger

De vrijwilliger engageert zich binnen een of meerdere deelwerkingen en/of bestuursorganen van de organisatie. Het engagement en de bijhorende taken kunnen in onderling overleg worden aangepast.

Het engagement wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De organisatie en/of vrijwilliger kunnen het engagement beëindigen, mits dit vooraf werd besproken.

Inspraak van de vrijwilliger

De vrijwilliger krijgt op verschillende manieren inspraak in de organisatie, waaronder de overlegmomenten van het/de team(s) waarin hij/zij zich engageert, individuele overlegmomenten, Algemene Vergadering enzoverder. De vrijwilliger bepaalt zelf in welke mate hij/zij gebruik maakt van deze inspraakmogelijkheden. De organisatie engageert zich om deze inspraakmomenten duidelijk en tijdig te communiceren.

Vorming en opleiding van de vrijwilliger

De vrijwilliger voert de taken en activiteiten uit volgens de voorschriften. Deze voorschriften zijn terug te vinden via de kennisbank op het vrijwilligersportaal en de documenten op de Toeterniettoe SharePoint.

De organisatie engageert zich ertoe de vrijwilliger degelijk te begeleiden en te ondersteunen en hem/haar van alle informatie te voorzien om de taken en activiteiten naar best vermogen uit te voeren.

De organisatie voorziet een vormingsaanbod waarvoor de vrijwilliger zichzelf kan inschrijven via het vrijwilligersportaal. Intern georganiseerde vormingen zijn doorgaans gratis. Voor vormingen die door externe organisaties worden georganiseerd, kan een deelnameprijs worden aangerekend aan de vrijwilliger. Indien de gevolgde vorming beantwoord aan de voorwaarden voor het aanvragen van een kadervormingssubsidie, zal de organisatie de vrijwilliger helpen om deze subsidie aan te vragen. Indien de vrijwilliger nood heeft aan een vorming die niet in het aanbod is opgenomen, kan hij/zij dit melden aan zijn/haar coördinator of via vrijwilliger@toeterniettoe.be.

Verzekeringen & contactpersoon bij ongeval

De organisatie heeft, overeenkomstig artikel 6 §1 van de Wet van 3 juli 2005, een verzekering afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie onder polisnummer 30 527 474 bij Fidea nv, Van Eycklei 14 te 2018 Antwerpen. De maximale dekkingen van deze polis bedragen 12.394.676,24euro per schadegeval voor schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel en 619.733,81euro per schadegeval voor stoffelijke schade. In geval van schade aan goederen dient een franchise te worden toegepast ten bedrag van 123,95euro (dekkingen en franchise op 01/10/2010).

De organisatie heeft aanvullende verzekeringen afgesloten onder hetzelfde polisnummer 30 527 474 bij Fidea nv, Van Eycklei 14 te 2018 Antwerpen:

  • Verzekering ter vergoeding van lichamelijke schade geleden door de vrijwilliger bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan. De maximale dekkingen bedragen 5.000euro in geval van overlijden, 10.000euro in geval van blijvende ongeschiktheid en 2.478,94euro voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt niet gedekt. Voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten dient een franchise te worden toegepast van 24,79euro (dekkingen en franchise op 01/10/2010).
  • Verzekering rechtsbijstand

De dekkingen en franchise worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Voor deze koppeling geldt als basiscijfer dat van de maand december 1963, nl. 88,44 punten (basis 1988 = 100).

De wijzigingen aan de verzekeringscontracten met betrekking tot de franchise en de maximale tussenkomst door de verzekering worden door de organisatie meegedeeld per afzonderlijk schrijven.

Ingeval van ongeval of schade brengt de vrijwilliger de organisatie hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte via telefoon (055 580 155), e-mail (vrijwilliger@toeterniettoe.be) of zijn/haar coördinator.

Onkostenvergoeding

De activiteit van de vrijwilliger is onbezoldigd.

De organisatie betaalt de vrijwilliger een reële onkostenvergoeding op basis van verantwoordingsstukken. De vrijwilliger dient de aanvraag voor terugbetaling van de gemaakte kosten in via de door de organisatie voorziene onkostennota. De vrijwilliger voegt de facturen of andere bewijskrachtige gegevens toe waaruit blijkt dat deze kosten door de vrijwilliger werden betaald en eigen zijn aan de organisatie.

De vrijwilliger mag geen verschillende kostenvergoedingssystemen met elkaar mengen per kalenderjaar. De vrijwilliger verklaart dat hij/zij dit jaar geen andere dan een reële onkostenvergoeding (bij een andere organisatie) heeft ontvangen.

De regeling van de betaling van deze onkostenvergoeding is beschikbaar op het online vrijwilligersportaal of op eenvoudig verzoek.

Indien de vrijwilliger inkomsten (bijvoorbeeld van deelnemers aan activiteiten) heeft ontvangen, dienen deze zo vlug mogelijk bezorgd te worden aan Toeterniettoe. De vrijwilliger neemt hiervoor contact op met de verenigingsadministratie (administratie@toeterniettoe.be).

Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van het vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij/zij enkel aansprakelijk voor zijn/haar bedrog en zware schuld. Voor lichte schade is hij/zij enkel aansprakelijk als die bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt en hierover reeds meerdere waarschuwingen werden gegeven.

Voor het materiaal dat de vrijwilliger zelf meebrengt, is hij/zij zelf verantwoordelijk.

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger verbindt er zich toe de geheimhoudingsplicht na te leven en zal geen interne informatie van de organisatie aan derden bekendmaken, zoals bepaald volgens artikel 458 van het Strafwetboek:

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank.”

Privacy van de vrijwilliger

Toeterniettoe respecteert de privacy van de vrijwilliger. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven, -verhuurd of -verkocht aan derden, conform het privacybeleid van de organisatie. Post wordt steeds in een neutrale en gesloten enveloppe verstuurd.

De vrijwilliger kan zijn/haar privacy-voorkeuren steeds aanpassen via het vrijwilligersportaal of vrijwilliger@toeterniettoe.be.

Download deze informatienota.